Pasek nawigacyjny

Strona główna POKL - MÓJ WŁASNY BIZNES Jednorazowa dotacja

Jednorazowa dotacja inwestycyjna

W ramach projektu przewidziane jest przyznanie środków finansowych w wysokości do 40.000,00 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 48 uczestników projektu (4 grupy po 12 osób), którzy ukończyli etap szkoleniowo-doradczy i uzyskali zaświadczenie.

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą zostać przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i ujętych w biznesplanie, w tym m. in. na:
a)   zakup środków trwałych (w tym również środków transportu z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów) i wyposażenia,
b)   zakup wartości niematerialnych i prawnych,
c)   koszty prac remontowych i budowlanych,
d)   zakup strony internetowej,
e)   zakup środków obrotowych.  

Środki jednorazowej dotacji inwestycyjnej nie mogą być przeznaczone na pokrycie następujących kosztów:
a)   udziału w spółkach,
b)   zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu w przypadku firm prowadzących działalność w sektorze drogowego transportu towarów,
c)   zakup mebli innych niż biurowe oraz sprzętu RTV i AGD, jeśli działalność będzie prowadzona w lokalu mieszkalnym, w którym nie ma wyodrębnionego pomieszczenia wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej,
d)   remontu, jeśli działalność będzie prowadzona w lokalu mieszkalnym,
e)   remontu lokalu użyczonego, wynajmowanego gdy umowa ta zawarta jest na okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
f)    finansowaniem umów leasingu, kredytowych lub pożyczkowych,
g)   finansowanie zakupu od współmałżonka, innego członka rodziny w linii prostej: wstępni: rodzice, dziadkowie; zstępni: dzieci, wnuki, prawnuki; w linii bocznej: rodzeństwo oraz finansowanie zakupu od osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
h)   kosztów określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r., w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. U. UE l 193 z 25.07.2007, str. 6).