Dofinansowanie na BHP z ZUS
24 lipca 2019

Dofinansowanie na BHP z ZUS

Pracodawco! Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do udziału w konkursie, w którym możesz otrzymać dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Termin składania wniosków: 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r.

Celem konkursu ogłaszanego w ramach programu dofinasowania jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.


Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez  ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Sposób komunikacji

Zapytania lub wątpliwości dotyczące Konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl w terminie od 15 lipca do 11 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - Prewencja wypadkowa - ZUS

BIP: Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01