Gmina Pogorzela

Urząd Miejski w Pogorzeli
ul. Rynek 1
63-860 Pogorzela
tel. (65) 5734-620
fax (65) 5734-620
e-mail: um@pogorzela.pl
strona: www.pogorzela.pl

1. Informacja o gminie

Gmina Pogorzela leży we wschodniej części powiatu gostyńskiego. Najbliższa droga krajowa Leszno - Jarocin przebiega w odległości około 12 km na północ od miasta Pogorzela. Liczba mieszkańców gminy wg stanu na 31.12.2013 r. wynosiła 5192osób, z czego 2100 osób zamieszkiwało miasto Pogorzelę, a 3092 osób tereny wiejskie. Powierzchnia gminy wynosi 96,4 km2 , z czego 75,9 % stanowią użytki rolne a 17,4 lasy. Podstawową funkcją gminy jest gospodarka rolna. Rolniczy charakter gminy stwarza naturalne zaplecze dla przetwórstwa rolno-spożywczego. Większość gospodarstw nastawiona jest na produkcję zwierzęcą. Obok wysoko rozwiniętej produkcji żywca wieprzowego oraz produkcji mleka następuje wzrost zainteresowania uprawą warzyw gruntowych. Gmina Pogorzela jest również gminą ekologicznie "czystą". Na terenie gminy nie stwierdzono szczególnych zagrożeń zanieczyszczeniami powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, powierzchni ziemi, gleb i zagrożenia hałasem. Na terenie gminy nie ma zakładów znajdujących się na wojewódzkiej liście zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska. Prowadzone działania gminy w celu poprawy infrastruktury technicznej, dobrze rozwinięta oświata, współpraca zagraniczna, sprzyjające warunki przyrodnicze, ekologiczne oraz zaangażowanie mieszkańców gminy rokują dobre nadzieje na harmonijny i zrównoważony rozwój gminy Pogorzela. Nieskażone środowisko naturalne sprzyja pozyskiwaniu w gospodarstwach czystych ekologicznie płodów rolnych. Według danych GUS w gminie Pogorzela na koniec 2011 roku w rejestrze REGON było zarejestrowanych 345 podmiotów gospodarczych z czego 325 stanowił sektor prywatny. 

2. Podatki i opłaty lokalne

Poniższe linki zawierają następujące stawki podatku:

Zestawienie cen i stawek opłat abonamentowych za wodę i ścieki obowiązujące w 2014 r. :

 • woda 3,10 zł za m³ netto
 • odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych 7,25 zł za m³ netto
 • dopłata do ceny za odprowadzanie ścieków kanalizacją sanitarną 1,85 zł netto do 1m³
 • odprowadzanie ścieków dla prowadzących działalność gospodarczą 7,25 za m³ netto 
 • ścieki dowożone do oczyszczalni 7,87 zł za m³ netto
 • stawki opłaty abonamentowej ( 5 rodzajów opłaty netto )
  • odbiorcy indywidualni-gospodarstwa domowe 4,00 zł / miesiąc
  • zabezpieczenie przepływu wody poniżej 7m³/h 5,80 zł / miesiąc
  • zabezpieczenie przepływu wody od 7 do 20m³/h 14,50 zł / miesiąc
  • zabezpieczenie przepływu wody powyżej 20m³/h 81,00 zł / miesiąc
  • odbiorcy rozliczani ryczałtowo oraz dla odprowadzających ścieki, a korzystających z własnego ujęcia wody 3,40 zł / miesiąc

Zwolnienia podatkowe
Informacje na temat zwolnień podatkowych znajdziecie Państwo w następujących uchwałach (Uchwała z dnia 12 grudnia 2003 roku , Uchwała z dnia 20 listopada 2008 roku , Uchwała z dnia 20 marca 2013 roku)

3. Obszary pod inwestycje

Gmina oferuje do zagospodarowania :
Budynek po byłej mleczarni o pow. użytkowej 540 m2 - Pogorzela ul. Krobska usytuowany na działce o pow. 2 084 m2 . Na działce tej znajduje się również budynek mieszkalny o pow. użytkowej 106 m2 oraz budynek gospodarczy o pow. 84 m2.

Ponadto gmina posiada grunt przeznaczony pod działalność gospodarczą usytuowany przy ul. Gostyńskiej o pow. 8 739 m2 oraz działkę o pow. 30 000 m2. 

W 2009 roku zostały uchwalone zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pogorzela, w którym pod działalność inwestycyjną na terenie całej gminy przeznaczono kilkanaście hektarów gruntu. 

4. Przetargi

Informacje na temat przetargów w gminie Pogorzela znajdziecie Państwo na stronie www.pogorzela.pl w zakładce Informator - Zamówienia Publiczne.

5. Firmy, które już zainwestowały

Ważniejsze podmioty gospodarcze w gminie Pogorzela

 • Zakład Mięsny KONARCZAK Sp. j.
 • FACH Karol Kubaś – sprzedaż i montaż instalacji udojowych,
 • Stolarstwo Grzegorz Robaczyński,
 • Fahner Zbigniew i Wiesław – wyrób i sprzedaż trumien
 • P.P.H.U. "ACER" Sp. z o.o. - produkcja i sprzedaż wyrobów drzewnych

6. Strategie rozwoju i plany

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2008-2015:
http://bip.pogorzela.pl/files/754/prl_gminy_pogorzela_2007-2015.doc

Strategia Rozwoju Gminy Pogorzela na lata 2008-2020: 
http://bip.pogorzela.pl/files/755/srg__pogorzela.pdf