Rekrutacja do Programu PROINGO

Rekrutacja do Programu PROINGO

 

Kto może zostać uczestnikiem programu PROINGO?

Uczestnikiem programu PROINGO mogą być firmy:

  • prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego;
  • spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, o których mowa w załączniku I. do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.;
  • nie podlegające wykluczeniom rzeczowym i finansowym do objęcia pomocą de minimis.

Premiowane będą firmy, które:

  • prowadzą działalność wpisującą się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje;
  • posiadają potencjał innowacyjny.

Sposób aplikowania i ocen:

Rekrutacja do Programu PROINGO ma charakter otwarty i odbywa się zgodnie z zasadą bezstronności, przejrzystości oraz równych szans każdego Uczestnika. Rekrutacja Uczestników odbywa się w trybie ciągłym.

Przyjmownie Formularzy Zgłoszeniowych trwa od 5 marca 2021 r.

Ocena formalna i rzeczowa Formularzy Zgłoszeniowych następować będzie na spotkaniach Komisji Kwalifikacyjnej. Przewiduje się pięć spotkań Komisji Kwalifikacyjnej.

Pierwsze spotkanie Komisji Kwalifikacyjnej odbędzie się 29 marca 2021 roku, na którym oceniane będą Formularze Zgłoszeniowe, które wpłynęły do SWPPG od 5 marca 2021 r. do 26 marca 2021 roku.

Kolejne spotkania Komisji Kwalifikacyjnej  odbędą się w terminach: oceniać będą Formularze Zgłoszeniowe, które wpłyną do SWPPG do:

  • 26 - 28 lipca 2021 r. 
  • 22 - 24 listopada 2021 r.
  • 21 - 23 marca 2022 r.
  • 25 - 27 lipca 2022 r.

Zgłoszenie Uczestników do Projektu PROINGO odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego w formie pisemnej, doręczenie go wraz z załącznikami do siedziby SWPPG (ul. 1 Maja 13/3 63-800 Gostyń) lub wysłanie go w wersji elektronicznej na adres: kontakt@gospodarka.gostyn.pl.

Sposób przeprowadzenia oceny formalnej i rzeczowej określony jest w Regulaminie Programu PROINGO. 

Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej i rzeczowej Uczestnik kierowany jest do oceny merytorycznej, która zintegrowana jest z Programem PROINGO tj. zadaniem 1 projektu: Coaching – faza rozpoznania i planowania. Ocena merytoryczna jest jednoznaczna z przeprowadzeniem diagnozy potrzeb Beneficjenta Ostatecznego. Do oceny merytorycznej kierowanych jest minimum 20 Beneficjentów Ostatecznych.

 

Źródło finansowania


Projekt „PROINGO - Program inkubacji przemian biznesowych w MŚP o dużym potencjale innowacyjnym” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 1. „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działanie 1.3. „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”, Poddziałanie 1.3.1. „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw”, numer umowy: RPWP.01.03.01-30-0004/20-00


Całkowita wartość projektu: 531 450,72 zł,

Kwota dofinansowania (EFRR): 420 750,00 zł.

Pliki do pobrania