Rekrutacja do Programu PROINGO - zakończona

Rekrutacja do Programu PROINGO - zakończona

Kto może zostać uczestnikiem programu PROINGO?

Uczestnikiem programu PROINGO mogą być firmy:

  • prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego;
  • spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, o których mowa w załączniku I. do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.;
  • nie podlegające wykluczeniom rzeczowym i finansowym do objęcia pomocą de minimis.

Premiowane w ocenie formalnej i rzeczowej będzie:
a. posiadanie przez Uczestnika kodu PKD wpisującego się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje
b. potencjał innowacyjny Uczestnika
c. czas prowadzenia działalności gospodarczej przez Uczestnika – do 3 lat
d. prowadzenie działalności gospodarczej na terenie powiatu gostyńskiego
e. rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej (produkcja, usługi i handel)
f. charakter oczekiwanego wsparcia we wdrażaniu innowacji

Sposób aplikowania i ocen:

Rekrutacja do Programu PROINGO ma charakter otwarty i odbywa się zgodnie z zasadą bezstronności, przejrzystości oraz równych szans każdego Uczestnika. Rekrutacja Uczestników odbywa się w trybie ciągłym.

Przyjmownie Formularzy Zgłoszeniowych - ZAKOŃCZONE!

Ocena formalna i rzeczowa Formularzy Zgłoszeniowych następować będzie na spotkaniach Komisji Kwalifikacyjnej.

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zastrzega sobie możliwość nie przeprowadzania kolejnych rund oceny formalnej i rzeczowej jeżeli we wcześniejszych rundach zostanie wykorzystane wsparcie. 

Zgłoszenie Uczestników do Projektu PROINGO odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego w formie pisemnej, doręczenie go wraz z załącznikami do siedziby SWPPG (ul. 1 Maja 13/3 63-800 Gostyń) lub wysłanie go w wersji elektronicznej na adres: kontakt@gospodarka.gostyn.pl.

Sposób przeprowadzenia oceny formalnej i rzeczowej określony jest w Regulaminie Programu PROINGO. 

Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej i rzeczowej Uczestnik kierowany jest do oceny merytorycznej, która zintegrowana jest z Programem PROINGO tj. zadaniem 1 projektu: Coaching – faza rozpoznania i planowania. Ocena merytoryczna jest jednoznaczna z przeprowadzeniem diagnozy potrzeb Beneficjenta Ostatecznego. Do oceny merytorycznej kierowanych jest minimum 20 Beneficjentów Ostatecznych.

Regulamin i dokumenty aplikacyjne

W dniu 30 czerwca 2021 Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zautualizował Regulamin Projektu wraz z załącznikami, które udostępniamy do publicznej wiadomości na tej stronie internetowej w plikach do pobrania. 

 

Źródło finansowania


Projekt „PROINGO - Program inkubacji przemian biznesowych w MŚP o dużym potencjale innowacyjnym” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 1. „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działanie 1.3. „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”, Poddziałanie 1.3.1. „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw”, numer umowy: RPWP.01.03.01-30-0004/20-00


Całkowita wartość projektu: 531 450,72 zł,

Kwota dofinansowania (EFRR): 420 750,00 zł.

Pliki do pobrania