Regulamin konkursu 2023

 

 

REGULAMIN KONKURSU „DEBIUTY BIZNESU 2023”

 

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.      Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.

2.      Organizator w trakcie trwania Konkursu ma prawo do angażowania Partnerów.

3.      Celem konkursu jest:

 • promocja rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu gostyńskiego,
 • promocja lokalnych, młodych stażem, rozwojowych firm mających siedzibę na terenie powiatu gostyńskiego,
 • zachęcenie do zakładania rozwojowych działalności gospodarczych,
 • integracja środowiska biznesowego z samorządem,
 • nadanie przedsiębiorcy prestiżowego tytułu.

4.     W ramach konkursu laureatowi zostanie przyznany tytuł: Debiut Biznesu 2023. Ponadto Kapituła Konkursu może przyznać maksymalnie dwa wyróżnienia pozostałym firmom.

5.     Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo nie przyznać tytułu „Debiut Biznesu 2023” żadnej firmie startującej w konkursie. Kapituła nie ma też wymogu nadania wyróżnienia.

6.     W konkursie nie mogą brać udziału osoby zasiadające w Kapitule Konkursu, ani firmy z nią bezpośrednio powiązane.

 

  § 2

1.      Organizator dla właściwego przeprowadzenia konkursu powołuje Kapitułę Konkursu składającą się z – przedstawicieli biznesu, samorządu oraz instytucji okołobiznesowych, w tym PKO Banku Polskiego.

 

§ 3

1.       Informacja o konkursie oraz regulamin publikowane są na stronie internetowej Organizatora: www.gospodarka.gostyn.pl.

2.       Udział w konkursie jest bezpłatny.

3.       Udział w konkursie jest jednoetapowy. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz konkursowy formularz.

4.       Wypełnione formularze konkursowe muszą wpłynąć do dnia 27 października 2023 r., do godz. 14.59. Decyduje data wpływu do Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.

5.       Do konkursu można nominować przedsiębiorstwo. Aby nominować przedsiębiorstwo, którego nie jest się właścicielem należy wypełnić formularz nominacji.

 

§ 4

1.        Kapituła Konkursu posiada prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.  

 

Rozdział II

Debiuty Biznesu 2023

 

§ 5

1.      W konkursie mogą brać udział przedsiębiorstwa spełniające łącznie następujące warunki:

 1. przedsiębiorstwo zarejestrowane jest na terenie powiatu gostyńskiego,
 2. przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane najwcześniej z dniem 01 stycznia 2021 r.,
 3. przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane najpóźniej z dniem 31 grudnia 2022 r.,
 4. przedsiębiorstwo posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

2.      Uczestnicy sami zgłaszają swój udział w konkursie za pomocą formularza konkursowego (formularz)

3.      Uczestnik może być nominowany do udziału w konkursie przez osoby trzecie za pomocą formularza nominacyjnego. Osoba nominowana zostanie poinformowana o nominacji i poproszona o wypełnienie formularza konkursowego. Ostateczna decyzja o udziale w konkursie należy do osoby nominowanej.

 

§ 6

1.      Formularze konkursowe poddane zostaną ocenie wstępnej oraz ocenie merytorycznej przez Kapitułę Konkursu.

2.      Ocena wstępna polega na sprawdzeniu spełniania przez zgłoszoną firmę warunków formalnych a także wyłonieniu spośród zgłoszonych firm 10 najciekawszych, które zostaną poddane ocenie przez Kapitułę Konkursu.

3.      Kryteria oceny wstępnej to:

 1. Ciekawość opisu firmy
 2. Marketing firmy – atrakcyjność strony www i/lub mediów społecznościowych
 3. Potencjał rozwojowy i innowacyjny.

4.      Przedmiotem oceny formularzy zgłoszeniowych przez Kapitułę Konkursu są następujące kryteria:

 

kryterium 1: Pomysł na biznes (maksymalnie 25 punktów od jednego oceniającego)

 •  koncepcja i okoliczności powstania firmy,
 • pomysł,
 • kompetencje,
 • wyjątkowość ,
 • umiejętność analizy siebie, swoich umiejętności i kompetencji oraz rynku,
 • powód zostania przedsiębiorcą.

kryterium 2: Dotychczasowe działanie firmy (maksymalnie 30 punktów od jednego oceniającego)

 • posiadane certyfikaty, nagrody i wyróżnienia, udział w targach itp.,
 • umiejętność przezwyciężania kryzysów oraz trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy,
 • determinacja w dążeniu do zapewnienia firmie sukcesu,
 • konsekwencja,
 • odpowiedzialność,
 • nastawienie,
 • umiejętność wyciągania wniosków,
 • otwartość na zmiany.

 kryterium 3: Rynek (maksymalnie 25 punktów od jednego oceniającego)

 • podejmowanie twórczych i nowatorskich działań prowadzących do zwiększenia efektywności i konkurencyjności firmy,
 • pomysłowość i kreatywność w realizacji pomysłu lub podejmowanych działaniach marketingowych,
 • solidność,
 • wyróżniki na tle konkurencji,
 • budowa silnej marki w mieście, regionie, jak i poza jego granicami.

 kryterium 4: Rozwój (maksymalnie 20 punktów od jednego oceniającego)

 • czy uruchomienie działalności gospodarczej i jej prowadzenie ma wpływ na otoczenie – społeczność lokalną, rodziny, otoczenie gospodarcze, tworzenie miejsc pracy,
 • umiejętność planowania strategicznego,
 • kreatywność w szukaniu rozwiązań,
 • zastosowanie nowych technologii,
 • wizja, strategia i potencjał rozwoju firmy,
 • inwestycje w rozwój firmy.

 

5.      Przedsiębiorstwo z największą liczbą punktów przyznanych przez Kapitułę Konkursu otrzyma tytuł Debiutu Biznesu 2023 – chyba, że Kapituła odstąpi od nagradzania najlepszej firmy.

6.      Zwycięzca konkursu Debiuty Biznesu 2023 otrzyma prawo do zasiadania w Kapitule Konkursu w kolejnej edycji.

7.      Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w formularzu konkursowym.

 

Rozdział III

Przebieg Konkursu

 

§ 7

1.        Formularze konkursowe przyjmowane będą od dnia 14 sierpnia 2023r. do 27 października 2023r., godziny 14.59.

2.        Nominacje konkursowe przyjmowane będą 14 sierpnia 2023r. do 20 października 2023 r.

3.        Ocena wniosków przez Kapitułę Konkursową nastąpi w listopadzie 2023 r.

4.        Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie na uroczystym wręczeniu nagród.

5.        Członkowie Kapituły Konkursu złożą deklaracje poufności i bezstronności.

6.        Kapituła w trakcie oceny formularzy może zwrócić się o dodatkowe informacje.

7.        Obrady Kapituły Konkursu mają charakter niejawny.

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 

§ 8

1.       Kapituła dokona wyboru laureatów w oparciu o postawione w regulaminie konkursu kryteria.

2.       Laureaci zostaną wyróżnieni statuetkami, dyplomami oraz upominkami promocyjnymi.

3.       Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w terminie określonym po wyłonieniu laureatów konkursu. Przewidywany termin gali wręczenia nagród to listopad 2023 – styczeń 2024.

4.       Gala wręczenia nagród będzie miała charakter publicznej promocji laureatów. Jej zakres i forma zostanie określona po rozstrzygnięciu wyników konkursu.

5.       Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w regulaminie.

 

 

Pliki do pobrania