Program PROINGO

Program PROINGO

Jesteś przedsiębiorcą, który chciałby wprowadzać innowację? Zgłoś się do programu PROINGO i otrzymaj wsparcie we wdrażaniu innowacji nawet do 35 250 zł!
 

Program PROINGO jest programem inkubacji przemian biznesowych w MŚP o dużym potencjale innowacyjnym w ramach którego beneficjent ostateczny otrzymuje diagnozę potrzeb, pogłębiony proces coachingu oraz dofinansowanie usług specjalistycznych prowadzących do przemiany biznesowej.

Celem programu PROINGO jest wsparcie MŚP w uruchomieniu ich potencjału innowacyjnego dla podniesienia konkurencyjności gospodarki regionu. Projekt zakłada asystowanie przedsiębiorstwu w procesie przemian i uruchamiania innowacji poprzez dostarczenie usług wsparcia dostosowanych do konkretnych potrzeb danego przedsiębiorstwa na danym etapie tego długiego procesu.

Program PROINGO realizowany będzie w latach 2021 – 2022 i zakłada objęcie wsparciem proinnowacyjnym 20 przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Kto może zostać uczestnikiem programu PROINGO?

Uczestnikiem programu PROINGO mogą być firmy:
- prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego
- spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, o których mowa w załączniku I. do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r
- nie podlegające wykluczeniom rzeczowym i finansowym do objęcia pomocą de minimis

Premiowane będą firmy, które:
- prowadzą działalność wpisującą się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje
lub:
- posiadają potencjał innowacyjny

Źródło finansowania

Projekt „PROINGO - Program inkubacji przemian biznesowych w MŚP o dużym potencjale innowacyjnym” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 1. „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działanie 1.3. „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”, Poddziałanie 1.3.1. „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw”, numer umowy: RPWP.01.03.01-30-0004/20-00


Całkowita wartość projektu: 531 450,72 zł,

Kwota dofinansowania (EFRR): 420 750,00 zł.

Pliki do pobrania