Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych.

Termin naboru wniosków 28 kwietnia - 11 maja 

Kto może liczyć na wsparcie?

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia.

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

O dofinansowanie może ubiegać się  mikroprzedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca   w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 po 1 stycznia 2020 r. w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy  do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.
Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku, gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
 
Umowy podpisywane będą po otrzymaniu przez PUP środków przeznaczonych na realizację tego wsparcia - do wyczerpania przyznanych limitów finansowych.
Termin wypłaty środków finansowych zostanie  określony w umowie.
 
Przedsiębiorca na podstawie zawartej umowy może otrzymać dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:

1.    co najmniej 30% –  w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami  na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;

2.    co najmniej 50% –  w wysokości nieprzekraczającej  kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami  na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego   o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

3.    co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami  na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Wsparcie dla samozatrudnionych

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniający pracowników zwany dalej przedsiębiorcą może na podstawie umowy  otrzymać dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:

1.    co najmniej 30% – w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę - miesięcznie,

2.    co najmniej 50% – w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę - miesięcznie,

3.    co najmniej 80% – w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia  za pracę - miesięcznie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

 
O dofinansowanie przedsiębiorca może ubiegać się  w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 po 1 stycznia 2020 r. w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku, gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie zawartej umowy może otrzymać dofinansowanie od dnia złożenia wniosku na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o:
 

1.    co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami  na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia  za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;

2.    co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami  na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń jednak nie więcej niż 70%  kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

3.    co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej  kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń jednak nie więcej niż 90%  kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Jak złożyć wniosek?

Prawidłowo wypełniony wniosek należy złożyć  do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu w sposób:

  • elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl,
  • elektronicznie przesyłając na skrzynkę podawczą Urzędu ePUAP, podpisując profilem zaufanym,
  • składając dokumenty w kopercie do skrzynki na korespondencję ustawionej w przedsionku Urzędu,
  • przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd w Gostyniu ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń

Potrzebujesz wsparcia w uzyskaniu wsparcia?

Nasi konsultanci są dostępni dla przedsiębiorców z terenu powiatu gostyńskiego od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30 pod numerami telefonów:
537 007 087;
539 310 205
65 572 07 54 
oraz mailowo: kontakt@gospodarka.gostyn.pl