Niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

Niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu  uruchamia możliwość ubiegania się o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


        Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a.    zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b.    osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r., w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

      Ustawa COVID-19 rozszerza krąg mikroprzedsiębiorców uprawnionych do skorzystania z pożyczki o podmioty, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników.
Aby skorzystać z umorzenia pożyczki mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Warunek ten będzie miał zastosowanie do wszystkich pożyczek, tj. również tych, które zostały udzielone wcześniej. Utrzymanie zatrudnienia nie będzie już warunkiem umorzenia pożyczki.

Zmiana zasad udzielania jednorazowych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

      Zgodnie z Ustawą z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-V-2 ( Dz. U. poz. 875) zmianie uległa data, przed którą mikroprzedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę powinien prowadzić działalność gospodarczą z dnia 01 marca 2020r. na 01 kwietnia 2020r.
Jednocześnie aby nie uległa pogorszeniu sytuacja przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed 1 marca br., ale zawiesili ją w marcu z powodu pandemii, przyjęte zostało następujące rozwiązanie : działalność gospodarcza nie mogła być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni : 29 lutego 2020r. lub 31 marca 2020r.


     Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.


       Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pożyczki, w tym obowiązujące instrukcje, zasady, wnioski wraz z załącznikami, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty, tj. wniosek wraz z dwoma egzemplarzami umowy, należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu w sposób:

1.    elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl,

2.    elektronicznie przesyłając na skrzynkę podawczą Urzędu ePUAP, podpisując profilem zaufanym,

3.    składając dokumenty w kopercie do skrzynki na korespondencję ustawionej w przedsionku Urzędu,

4.    przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd w Gostyniu ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń