Kierunek WODÓR!
30 marca 2021

Kierunek WODÓR!

Prezentacja realizacji Regionalnego Planu Działań pt. „Transformacja gospodarcza subregionów w Wielkopolsce – kierunek wodór”, realizowanego w latach 2020-2021, była głównym celem marcowego spotkania on-line wielkopolskich interesariuszy projektu RELOS3. Merytorycznym wypełnieniem wielkopolskiego Regionalnego Planu Działań jest projekt „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru” (w skrócie BSW-H2), który realizuje Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

W projekcie powstaje zestaw dokumentów strategiczno-analitycznych, który będzie podstawą umożliwiającą wielkopolskim przedsiębiorstwom budowę spójnego i konkurencyjnego ekosystemu biznesowego, opartego o rozwiązania wodorowe.  

DOKUMENTY STRATEGICZNO-ANALITYCZNE

Światowy łańcuch dostaw i wartości gospodarki wodorowej – dokument ma za zadanie ocenę oraz wskazanie potencjalnych szans dla rozwój wielkopolskich przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw i wartości technologii wodorowych oraz szerzej gospodarki wykorzystującej nowoczesne wodorowe rozwiązania energetyczne. W opracowaniu zostały zawarte informacje o m.in.: dolinach wodorowych, tj. krajach/regionach, które przyczyniają się do rozwoju technologii i gospodarki wodorowej, scenariuszach rozwoju sektora technologii wodorowych w Europie/Świecie, czy o przeglądzie najbardziej obiecujących obszarów łańcucha dostaw i wartości dla wielkopolskich podmiotów. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej https://h2wielkopolska.pl/category/baza-wiedzy/ 

Szanse dla wielkopolskiej gospodarki w realizacji strategii „Czysta planeta dla wszystkich” – analiza możliwości biznesowych, otwierających się przed wielkopolskimi firmami, w związku
z kierunkowymi decyzjami UE realizującymi polityki związane z ideą ochrony klimatu
i przeciwdziałania skutkom jego zmian

Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 – dokument opisujący możliwości oraz szanse wielkopolskich przedsiębiorstw w realizacji dostaw produktów i usług w gospodarce wodorowej, opis łańcucha dostaw ze wskazaniem perspektywy krótko, średnio i długo terminowej, w zakresie gospodarki, nauki i otoczenia instytucjonalnego, w celu realizacji wizji rozwoju ekosystemu wodorowego w Wielkopolsce.

Powyższa strategia wykracza poza ramy czasowego Regionalnego Planu Działań, gdyż ma powstać do 2022 r.  

EDUKACJA I WSPÓŁPRACA

Projekt BSW-H2 obejmuje również organizacje wydarzeń upowszechniających wiedzę nt. technologii niskoemisyjnych, w tym technologii wodorowych, a także inicjowanie współpracy różnych środowisk w zakresie inicjatyw związanych z tematyką gospodarki niskoemisyjnej, w tym wspierania rozwoju wielkopolskich firm w obszarze gospodarki opartej na wodorze. Sytuacja pandemiczna w pewnym stopniu utrudnia realizację poniższych wydarzeń gdyż większość z nich nie może być sprowadzona do formuły online. Planowane wydarzenia to: 

Roadshow - wydarzenie polegające na przedstawieniu rozwiązań i technologii wodorowych w wybranych subregionach w Wielkopolsce. Najważniejszym punktem eventu będzie prezentacja i użycie pojazdu wodorowego wraz z dodatkowymi elementami informacyjnymi.

Konferencja – działanie ma sprzyjać nawiązaniu kontaktów, transferowi wiedzy i potencjalnie technologii, umożliwiając podejmowanie decyzji odnośnie planowania rozwoju firmy i inwestowania w technologie przyszłości, a tym samym budowanie nowoczesnej gospodarki wokół firm już funkcjonujących, jak również start-upów. Wydarzenie obejmować będzie konferencję i spotkania B2B, które zachęcą przedsiębiorców do wykorzystania szans otwierających się w ramach „gospodarki wodorowej”.

Start-up Day - spotkania w formacie warsztatowo/doradczo/konferencyjnym młodzieży i firm z ekspertami, zachęcającymi do rozważenia, założenia lub zmiany modelu biznesowego /produktu, usługi na „wodorowy”- wpisujących się w łańcuch dostaw i wartości „gospodarki wodorowej”.

Wielkopolska H2 Showroom – przedsięwzięcie adresowane będzie do każdej grupy wiekowej, począwszy od dzieci, poprzez młodzież, a na osobach dorosłych kończąc. Zadaniem mobilnych punktów edukacyjnych, które zostaną zlokalizowane w wybranych subregionach Wielkopolski, będzie upowszechnienie wiedzy na temat technologii nisko i zeroemisyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wodoru.

Ważnym elementem projektu BSW-H2 są również:

Szkoła Wodorowa - program współpracy z szkołami ponadpodstawowymi oraz szkołami wyższymi w zakresie edukacji obejmującej tematykę gospodarki niskoemisyjnej, w tym technologie wodorowe. W ramach zadania zostanie m.in. opracowany zestaw edukacyjny dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Wielkopolska Platforma Wodorowa - została oficjalnie powołana z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego w grudniu 2019 roku podczas Zgromadzenia Ogólnego. Jest ona międzysektorowym zespołem skupiającym specjalistów z obszaru biznesu, nauki, samorządu oraz środowiska obywatelskiego. Efektem działalności Wielkopolskiej Platformy Wodorowej ma być zainicjowanie i rozwój aktywności biznesowej, naukowej w obszarze gospodarki wodorowej.

Na spotkaniu interesariuszy projektu RELOS3 przedstawiono również Regionalną Strategię Innowacji dla Wielkopolski 2030, a także założenia drugiego projektu Departamentu Gospodarki UMWW o nazwie „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”, w ramach którego realizowany będzie m.in. nabór firm z Wielkopolski do udziału w audytach oraz specjalistycznym doradztwie z obszaru gospodarki wodorowej.

W spotkaniu wzięli udział interesariusze projektu z Urzędu Miasta Piły, Urzędu Miasta Kalisza, Urzędu Miasta Leszna, Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Realizatorem projektu RELOS3 w Wielkopolsce jest Departament Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Więcej informacji o projekcie BSW-H2 - http://iw.org.pl/projektywodorowe/

Więcej informacji o projekcie Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska - https://h2wielkopolska.pl/

Więcej informacji o projekcie RELOS3 –  https://www.interregeurope.eu/relos3/

Kierunek WODÓR!